பாகம் 1 – பல் வலி

கடுமையான பல்வலியை அனுபவித்தவர்களுக்கு புரியும் , அது உங்கள் அன்றாட வேலையில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படத்தும் என்று .அதோடு அல்லாமல் அடுத்து எப்பொழுது வலி வரும் என்ற பயத்தையும் தந்து விடுகிறது . பல் வலி என்பது( நாக்டர்னால் பெய்ன்) என்று சொல்லப்படும் இரவு நேரத்தில் அதிக வலியை தரக்கூடிய வகையை சேர்ந்தது. மேலும் இரவு நேரத்தில் அவசரமாக பல் சிகிச்சை பெறுவது கடினமான காரியம். பல் வலிக்கான பொதுவான காரணங்களையும் அதை நீங்கள் எப்படி … Read more

Tooth Pain – Knocked out tooth Chapter 4 ( Part b)

”Unfortunately someone you know got their tooth knocked out ” Do you know what to do? To answer this question let us understand three medical terminologies ,(Avulsion ,luxation ,periodontal ligament). Teeth are kept in the mouth by means of ligaments which connects the jaw bone and teeth. This tiny fibrous connective tissue called periodontal ligament. … Read more

Tooth Pain – Trauma Chapter 4 ( Part A)

Non Vital Tooth Dental decay and gum disease have detrimental effects on our teeth. Likewise, minor traumas and accidents can damage the jaws and teeth as well. Upper and Lower , front teeth are the most common teeth damaged by these kind of events; More Specifically upper jaw central incisor teeth are the worst affected … Read more

Tooth Pain & Sinusitis – ( Mis Diagnosis ) Chapter-2

one of most important part of medical treatment is making a correct diagnosis. Improper diagnosis will lead to wrong treatment which results no relief for the patient from the illness Golden Rules of Diagnosis after analysing all the above factors diagnosis is made , and based on the diagnosis treatment is planned . Mis-diagnosis of … Read more

Tooth Pain- Chapter 1

People who have experienced acute tooth ache will agree , it can make your day terrible and fear of pain will be deeply embedded in your Brain. Moreover the nocturnal nature of the tooth ache will make it difficult to get access for emergency medical care . Let us see various reasons for tooth ache … Read more